Kế hoạch đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2023 – 2024

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2023-2024, phòng Công tác Sinh viên thông báo Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

I. Tổ chức triển khai

– Trước 17h00 ngày 23/02/2024, chuyên viên Văn phòng của các đơn vị nhận từ phòng Công tác sinh viên (CTSV) bản mềm tài liệu để sử dụng và chuyển cho sinh viên như sau:

+ Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện trên phần mềm

+ Mẫu phiếu cho điểm đánh giá kết quả rèn luyện (dành cho Khóa cũ)

II. Hoạt động của Lớp khoá học

1. Đối với các đơn vị

– Từ 08h00 ngày 26/02/2024 đến 08h00 ngày 04/03/2024, chỉ đạo các cố vấn học tập (CVHT) tham gia tổ chức sinh hoạt Lớp khóa học theo hình thức online để triển khai các nội dung trong mục 2 dưới đây và triển khai các nội dung khác (nếu có) theo yêu cầu từ đơn vị.

– Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 13/03/2024, căn cứ kết quả họp từ các Lớp khóa học, các đơn vị triển khai họp Hội đồng cấp Khoa/Viện thực hiện các việc sau: truy cập trang https://student.uet.vnu.edu.vn để duyệt kết quả rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa/Viện quản lý.

– Trước 16h30 ngày 13/03/2024, các đơn vị gửi về Phòng CTSV (bản cứng và bản mềm qua email hongha@vnu.edu.vn) các văn bản như sau: (1) Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa/Viện; Phiếu đánh giá Điểm rèn luyện của Khóa cũ (nếu có);

2. Đối với Sinh viên

2.1. Sinh viên thực hiện việc tự đánh giá Kết quả rèn luyện (KQRL) trên trang https://student.uet.vnu.edu.vn theo lịch như sau: Bảng 1- Lịch đánh giá điểm rèn luyện (kèm theo)

2.2.  Đại diện Ban cán sự các Lớp khóa học đôn đốc sinh viên của lớp đánh giá điểm rèn luyện và triển khai duyệt KQRL của từng thành viên trong lớp trên trang https://student.uet.vnu.edu.vn và xuất file KQRL của lớp để chuyển cho CVHT phục vụ buổi sinh hoạt lớp

Lưu ý:

+ Sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3/2024 xin đánh giá điểm rèn luyện liên hệ với Phòng CTSV qua ĐT: 0243.754.8864, email: hongha@vnu.edu.vn

+ Các mục đánh giá cộng điểm như: mục 3.2, mục 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trong phiếu đánh giá điểm rèn luyện trên hệ thống sinh viên bắt buộc phải up minh chứng vào cột “SV_MC”;

+ Sinh viên xem thông tin ở cột “CTSV” để biết sơ bộ các mục cộng, trừ điểm từ dữ liệu của Nhà Trường. Trường hợp thấy thông tin cộng, trừ không đúng thì làm đơn gửi văn phòng Khoa/Viện để được giải quyết.

+ Đại diện Ban cán sự các Lớp khóa học không đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên trong lớp khi sinh viên đó chưa tự đánh giá.

+Sau khi kết thúc đợt đánh giá sinh viên xem điểm cuối cùng của mình tại cột “Trường XN”

+ Nếu sinh viên nào không tham gia mà không có lý do chính đáng thì sẽ nhận điểm rèn luyện là 0 và xếp loại “Kém” cho kết quả rèn luyện của Học kỳ I năm học 2023-2024, khi đó mọi quyền lợi của sinh viên liên quan đến kết quả rèn luyện sẽ không được xem xét.

+ Với các sinh viên chưa có đủ điểm các học phần tính đến thời điểm họp xét, sau khi được cập nhật điểm mà thay đổi điểm rèn luyện thì làm đơn gửi Văn phòng Khoa hoặc phòng Công tác sinh viên.

2.3. Tổ chức sinh hoạt Lớp khóa học theo hình thức online để thực hiện các nội dung như sau:

+ Thời gian tổ chức: Từ 08h00 ngày 26/02/2024 đến 07h00 ngày 04/03/2024;

+ Thông qua kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024;

+ Các nội dung khác (nếu có)

Sau khi sinh viên và cố vấn học tập đã hoàn thành việc đánh giá và xác nhận trên phần mềm), các cố vấn học tập chốt kết quả và nộp về văn phòng các đơn vị, chậm nhất vào 17h00 ngày 04/03/2024 tài liệu: Biên bản họp Lớp khóa học (bản cứng);

3. Đối với sinh viên Khóa cũ

Trước ngày 23/02/2024, các sinh viên Khóa cũ hiện đang theo học tại Trường thì tự đánh giá (theo Phiếu đánh giá và Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện (đính kèm)) (không phải lấy xác nhận của CVHT và Cán sự lớp), nộp trực tiếp cho Văn phòng Khoa/Viện hoặc phòng Công tác sinh viên (Bộ phận tiếp người học – Phòng 104-E3) hoặc qua link: https://forms.gle/3xZKgZ9CMD86VV4RA

Lưu ý: Các phiếu nộp phải có định dạng pdf, có hình ảnh chữ ký chèn vào mục ký tên, lưu tên file theo mẫu: MSSV_Họ và tên_Học kỳ. VD: 19020000_Nguyễn Văn A_HK1 23_24. Sinh viên khóa cũ nộp phiếu đánh giá ĐRL không cần xin chữ ký của cố vấn học tập và ban cán sự lớp do không còn 02 thành phần này.

4. Cố vấn học tập

Chậm nhất 15h00 ngày 04/03/2024, Cố vấn học tập các Lớp khóa học truy cập vào trang https://student.uet.vnu.edu.vn để duyệt KQRL cho từng sinh viên sau khi Đại diện Ban cán sự các Lớp khóa học đã đánh giá KQRL trên phần mềm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ I năm học 2023-2024. Đề nghị các đơn vị, các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo đúng hướng dẫn này (đính kèm). Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Nhà trường (qua phòng Công tác Sinh viên – Phòng 104-E3) hoặc qua địa chỉ email: hongha@vnu.edu.vn để được giải đáp.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan