Hỗ trợ cho sinh viên nhân dịp Tết 2023

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

   Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ, về việc ban hành Quy chế tạm thời  về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Tờ trình ngày 10/01/2023 của Phòng Công tác sinh viên và Phòng Kế hoạch tài chính, về việc xin kinh phí hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận dịp Tết Quý Mão 2023;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Hỗ trợ các sinh viên Trường Đại học Công nghệ có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên người nước ngoài ở lại Việt Nam nhân dịp Tết 2023 (Danh sách).

   Điều 2. Tổng số tiền Trường Đại học Công nghệ hỗ trợ cho 76 sinh viên là 76,000,000đ (Bảy mươi sáu triệu đồng).

    Nguồn chi:

   + Kinh phí từ nguồn hợp tác với Nissan (năm 2020-2021: 13,500,000đ) và với World Quant (năm 2021: 5,000,000đ), tổng kinh phí: 18,500,000đ (Mười tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

   + Kinh phí nhà trường hỗ trợ: 57,500,000đ (Năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Bài viết liên quan