Điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ I đợt 1 năm học 2017-2018

        Căn cứ đề nghị của học viên và giảng viên, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ I đợt 1 năm học 2017-2018 như sau:

TT

LHP Tên học phần Lịch cũ Lịch mới
Thứ Tiết Thứ Tiết

1.       

INT 6006 Tương tác người máy 2 12-14 306-GĐ2 7 2-4 306-GĐ2
2.        ELT6061 Thiết kế mạch tích hợp số 5 12-14 307-GĐ2 4 12-14

313-GĐ2

3.       

EMA8005 Tính toán các kết cấu kĩ thuật 5 12-14 312-GĐ2 5 8-10 P503

VCH

4.        IS 901 Phương pháp luận và kỹ thuật nghiên cứu khoa học HTTT 3 12-14 305-GĐ2 3 12-14 312-GĐ2
5.        INT 6163 Truyền thông đa phương tiện 5 12-14 304-GĐ2 2 12-14

306-GĐ2

6.        EMA6130 Kỹ thuật thủy khí 2 1-3 P.503

VCH

3 12-14 P.503

VCH

7.                        INT8001                                Phương pháp nghiên cứu và kĩ năng viết báo cáo khoa học 2 12-14 313-GĐ2 3 12-14 312-GĐ2
8.        INT 6132 Khai phá dữ liệu Web 5 12-14 305-GĐ2 2 12-14 313-GĐ2

         Điều chỉnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 04/09/2017.

        Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan