Điều chỉnh kế hoạch đào tạo đại học, học kỳ II năm học 2019-2020

    Căn cứ Công văn số 657/ĐHQGHN-ĐT ngày 2/3/2020 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh lịch trình đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020. Nhà trường trân trọng gửi tới các đơn vị trong Trường điều chỉnh kế hoạch đào tạo đại học học kỳ II năm học 2019-2020 (Điều chỉnh kế hoạch đào tạo). 

     Trân trọng thông báo. 

Bài viết liên quan