Đề nghị danh sách SV tham dự chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 4, năm 2017

       Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình trao đổi sinh viên theo dự án EU Share, đợt 4, năm 2017”, Trường Đại học Công nghệ kính gửi danh sách sinh viên đề nghị tham gia chương trình nói trên.

Trân trọng đề nghị!

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN THEO DỰ ÁN EU SHARE, ĐỢT 4, NĂM 2017

TT Mã SV Họ và tên Năm sinh Khoa học Ngành học Điểm học tập Xếp loại rèn luyện
1 15021467 Ngô Anh Tuấn 05/02/1997 QH-2015 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 3,50

15021467

Bài viết liên quan