Đề nghị danh sách SV được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018

    Thực hiện Công văn số 3457/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 11/9/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về “chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018”, trường Đại học Công nghệ trân trọng đề cử các sinh viên, có tên trong Danh sách, vào danh sách xét chọn nhận học bổng nói trên. 

STT Họ và tên Ngành học Đang theo học năm Niên khóa bắt đầu nhận HB Email Học lực Hạnh kiểm Ghi chú
1 Bùi Văn Linh CNKTĐT,TT 3 2015-2016 15021828@vnu.edu.vn 2,26 Tốt Tiếp tục
2 Nguyễn Sinh Thượng CĐT 4 2014-2015 14020464@vnu.edu.vn 2,19 Tốt Tiếp tục
3 Kiều Công Hoàng Anh ĐTVT 2 2016-2017 16020105@vnu.edu.vn 2,98 Tốt Tiếp tục
4 Nguyễn Anh Phương KHMT 2 2016-2017 16021409@vnu.edu.vn 2,82 Tốt Tiếp tục

Bài viết liên quan