Đề cử HB Vingroup và HB Vừ A Dính

     Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Vingroup, chương trình học bổng Vừ A Dính, năm học 2018-2019 và căn cứ các biên bản họp ngày
13/12/2018 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Kỉ luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn
được các sinh viên trong Danh sách Học bổng Vingroup 18-19, Học bổng Vu A Dinh kính đề nghị ĐHQGHN xét duyệt để được nhận 02 học bổng
nói trên.

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan