DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023

STT Họ và tên GT Ngày sinh Chuyên ngành ĐKDT  Nơi đào tạo ĐH Ngành TNĐH Hạng TNĐH Hệ TNĐH Năm TNĐH Lý do Miễn NN Ngày cấp CCNN Nơi cấp CCNN
1 Nguyễn Việt Hảo Nam 27/11/2000 An toàn thông tin ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Khá Chính quy 2023 IELTS 8.0 02/08/2023 IDP Vietnam
2 Nguyễn Huy Hùng Nam 14/12/1995 An toàn thông tin ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Giỏi Chính quy 10/2022 Bậc 4 10/07/2023 Trường Đại học Hà Nội
3 Vũ Khánh Trình Nam 30/11/2000 An toàn thông tin ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giỏi Chính quy 2023 Bậc 4 08/06/2022 Trường Đại học Hà Nội
4 Nguyễn Bá Anh Tuấn Nam 11/01/2001 An toàn thông tin ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Khá Chính quy 2023 Aptis ESOL C 20/08/2023 British Council
5 Vũ Đình Giang Nam 08/09/2000 Cơ kỹ thuật ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Cơ kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Aptis B2 26/11/2022 British Council
6 Ngô Tiến Sáng Nam 27/07/2001 Kỹ thuật cơ điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Giỏi Chính quy 2023 Aptis ESOL B2 06/05/2023 British Council
7 Nguyễn Thế Anh Nam 06/09/2001 Kỹ thuật điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Giỏi Chính quy 2023 Bậc 4 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
8 Nguyễn Tuấn Anh Nam 24/05/2001 Kỹ thuật điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Khá Chính quy 2023 Aptis B2 21/08/2022 British Council
9 Khuất Thị Thu Hằng Nữ 24/01/2001 Kỹ thuật điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật Robot Xuất sắc Chính quy 2023 Bậc 4 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
10 Phạm Hoàng Long Nam 22/07/2001 Kỹ thuật điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Khá Chính quy 2023 Bậc 4 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
11 Đỗ Ngọc Lương Nam 18/09/2001 Kỹ thuật điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Giỏi Chính quy 2023 Bậc 4 05/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
12 Nghiêm Văn Quang Nam 04/01/2001 Kỹ thuật điện tử ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật máy tính Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 24/4/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
13 Nguyễn Hùng Duy Nam 29/05/2000 Kỹ thuật phần mềm ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2023 Aptis ESOL B2 09/09/2023 British Council
14 Nguyễn Vũ Bình Dương Nam 30/11/2001 Kỹ thuật phần mềm ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Xuất sắc Chính quy 2023 IELTS 7.0 06/04/2019 IDP Vietnam
15 Phạm Hoàng Phi Nam 09/12/2001 Kỹ thuật phần mềm ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giỏi Chính quy 2023 IELTS 6.0 08/08/2023 IDP Vietnam
16 Vũ Ngọc Hoàng Hiếu Nam 22/12/2001 Kỹ thuật viễn thông ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Khá Chính quy 2023 Bậc 4 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
17 Trương Thị Kiều Anh Nữ 23/09/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Xuất sắc Chính quy 2023 Aptis ESOL B2 06/06/2023 British Council
18 Hoàng Hữu Bách Nam 12/09/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giỏi Chính quy 2023 IELTS 7.0  11/01/2023 IDP Vietnam
19 Nguyễn An Bằng Nam 11/10/2000 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2023 Bậc 5 15/08/2023 Trường Đại học Hà Nội
20 Lê Trần Lâm Bình Nam 27/01/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ
21 Nguyễn Đỗ Dương Nam 18/10/2000 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Khá Chính quy 2023 Aptis ESOL B1 09/09/2023 British Council
22 Nguyễn Trần Anh Đức Nam 18/02/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 2023 Aptis C 04/12/2022 British Council
23 Nguyễn Đình Hải Nam 06/12/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 2023 Bậc 4 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
24 Trần Thị Hiền Nữ 05/01/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 2023 IELTS 5.5 19/03/2023 British Council
25 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 08/06/1999 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giỏi Chính quy 2023 Bậc 4 02/02/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
26 Đỗ Ngọc Huyền Nữ 11/01/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giỏi Chính quy 2023 Bậc 4 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
27 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 02/12/2000 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Xuất sắc Chính quy 10/2022 Aptis ESOL B2 19/09/2023 British Council
28 Đinh Mai Phương Nữ 11/02/2000 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Hệ thống thông tin Xuất sắc Chính quy 10/2022 IELTS 7.0 27/05/2023 IDP Vietnam
29 Lê Thái Thịnh Nam 24/04/2000 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Khá Chính quy 12/2022 Bậc 4 29/06/2023 Học viện Báo chí và Tuyên truyền
30 Phạm Quang Thịnh Nam 20/08/2000 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 02/02/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
31 Kiều Văn Tuyên Nam 07/11/2001 Khoa học máy tính  ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Xuất sắc Chính quy 2023 Aptis B2 09/10/2022 British Council
32 Nguyễn Thành Duy Nam 03/08/1998 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Khoa học máy tính Giỏi Chính quy 2023 Aptis C 16/04/2022 British Council
33 Vũ Đức Trung Nam 24/01/2001 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Công nghệ thông tin Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
34 Trần Đức Đông Nam 09/07/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Kỹ thuật năng lượng Xuất sắc Chính quy 2023 Bậc 3 05/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
35 Đỗ Thị Hiên Nữ 23/11/2000 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
36 Hoàng Thị Hoa Nữ 23/08/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 05/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
37 Kim Thị Huệ Mỹ Nữ 12/09/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 10/01/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
38 Bùi Trọng Sang Nam 15/05/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 02/02/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
39 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22/03/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
40 Bùi Thị Thu Thuỷ Nữ 20/01/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Xuất sắc Chính quy 2023 Bậc 3 08/08/2022 Trường Đại học Hà Nội
41 Nguyễn Duy Xuân Nam 18/08/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Giỏi Chính quy 2023 Bậc 3 24/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 
42 Hoàng Thế Lịch Nam 08/03/2001 Vật liệu và linh kiện nano ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Vật lý kỹ thuật Khá Chính quy 2023 Bậc 3 05/04/2023 Trường Đại học Ngoại ngữ 

Bài viết liên quan