Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ dịp Tết 2022

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

  Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Công nghệ được ban hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

  Xét nguyện vọng của các sinh viên;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

  Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ quyết định: Hỗ trợ các sinh viên trường Đại học Công nghệ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết 2022 (Danh sách).

  Trân trọng!

Bài viết liên quan