Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng Mitsubishi và học bổng ToTo

    Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Mitsubishi và học bổng ToTo, năm học 2021-2022 và căn cứ biên bản họp của Hội đồng Thi đua Khen thưởngK luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn các sinh viên có tên trong 02 DS đề nghị xét HB Toto và DS đề nghị xét nhận HB Mitsubishi, được giới thiệu nhận 02 học bổng nói trên.

Bài viết liên quan