Danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023

    Thực hiện Công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/08/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023 và căn cứ biên bản họp ngày 16/09/2022 của Hội đồng Thi đua Khen thưởngK luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn các sinh viên có tên trong Danh sách kèm theogiới thiệu nhận học bổng nói trên.

Bài viết liên quan