Danh sách điều chỉnh, bổ sung sinh viên nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023

    Thực hiện Công văn số 2888/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30/08/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ đã gửi công văn số 432/ĐHCN-CTSV ngày 19/09/2022 về việc đề nghị danh sách sinh viên được nhận học bổng PonyChung, HQ, năm học 2022-2023. Tuy nhiên, sau khi nhận được kết quả của học bổng Vallet (là học bổng do Tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt Nam trao tặng), trường Đại học Công nghệ kính đề nghị ĐHQGHN xét điều chỉnh, bổ sung danh sách sinh viên được nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2022-2023 như trong văn bản đính kèm.

    Trân trọng! 

Bài viết liên quan