Đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Viện năm 2023

Theo Thông báo số 1 về việc triển khai công tác sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ, Nhà trường tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (SVNCKH) nhằm giúp cho sinh viên làm quen và tham gia vào hoạt động NCKH với các thầy cô cũng như sớm có định hướng cho KLTN. Viện Trí tuệ nhân tạo thông báo kế hoạch đăng ký tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Viện năm 2023 như sau:

                                                                  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI NGHỊ

STT Thời gian Nội dung
1. 10/02/2023 – 14/02/2023 Sinh viên nộp đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn (nếu có)
2. 15/02/2023 Viện tập hợp danh sách sinh viên, đề tài, cán bộ hướng dẫn
3. 25/02/2023 Sinh viên nộp báo cáo về Văn phòng Viện (P.315 – Nhà G2) gồm:

  • 01 quyển báo cáo theo mẫu gửi kèm
  • 01 file .doc toàn văn báo cáo gửi qua email cho cô Nguyễn Khánh Ly (lynk@vnu.edu.vn)
4. 27/02/2023 Viện gửi báo cáo của sinh viên đến các cán bộ Phản biện
5. 05/03/2023 Viện thu các phản biện trong đó có ý kiến đồng ý hay không đồng ý cho sinh viên báo cáo tại hội nghị
6. 05/03/2023 Công bố danh sách sinh viên tại từng tiểu ban và địa điểm báo cáo
7. 10-15/03/2023 Viện tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Viện
8. 15/03/2023 Họp hội đồng thẩm định cấp Viện. 

Công bố kết quả NCKH cấp Viện

Sinh viên có thể chủ động liên hệ với các Thầy/Cô để được nhận hướng dẫn và đăng ký tham dự chậm nhất 14/02/2023 tại link.

Chú ý:
1. Nếu nhóm có nhiều sinh viên cùng thực hiện thì bầu một bạn đại diện làm trưởng nhóm và ghi rõ trong file đăng ký.
2. Sinh viên đạt giải tại hội nghị SVNCKH cấp Viện có thể được đề xuất tham dự tại hội nghị cấp Trường. Nếu đạt giải cấp Trường, sinh viên có thể được sử dụng kết quả NCKH thay cho một học phần tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành.
Trong quá trình đăng ký nếu cần hỗ trợ gì đề nghị sinh viên liên hệ với: Chuyên viên Nguyễn Khánh Ly, Phòng 315, nhà G2, Viện Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐHCN, Email: lynk@vnu.edu.vn.

Bài viết liên quan