Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư hệ chính quy CTĐT chuẩn, CTĐT chuẩn quốc tế đợt tháng 12/2018

      Nhà trường ban hành các Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp, tốt nghiệp bổ sung và cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn, CTĐT chuẩn quốc tếđợt tháng 12/2018.

      1. Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cho 01 Sinh viên Khoa học máy tính thuộc khóa QH-2014-I (2014-2018).

      2. Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng kỹ sư hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn cho 51 sinh viên (Danh sách sinh viên) khóa QH-2014-I (2014-2019) thuộc các ngành đào tạo dưới đây:

STT Ngành đào tạo Số lượng
1         Cơ kỹ thuật 33
2         Truyền thông và Mạng máy tính 19
Cộng 52

      3. Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn cho 26 sinh viên (Danh sách sinh viên) của các khóa QH-2012-I, QH-2013-I và QH-2014-I thuộc các ngành đào tạo dưới đây:

TT Ngành đào tạo Khóa học Cộng
QH-2012-I

(2012-2016)

QH-2013-I

(2013-2017)

QH-2014-I

(2014-2018)

1          Công nghệ Thông tin 2 2 7 11
2          Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 1   2 3
3          Hệ thống Thông tin     3 3
4          Khoa học Máy tính 1 1 4 6
5          Vật lý Kỹ thuật   1 2 3
Cộng 4 4 18 26

       4. Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng kỹ sư hệ chính quy chương trình đào tạo chuẩn cho 02 sinh viên (Danh sách sinh viên) khóa QH-2013-I (2013-2018) thuộc các ngành đào tạo dưới đây:

STT Ngành đào tạo Số lượng
1         Cơ kỹ thuật 1
2         Truyền thông và Mạng máy tính 1
Cộng 2

Bài viết liên quan