Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025

   Ngày 12/12/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ  toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025. Thông tin chi tiết về chương trình như trong văn bản đính kèm.
   Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình theo hướng dẫn.

Bài viết liên quan