Chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2019-2020

   Thực hiện Công văn số 1203/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 26/4/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2019-2020, căn cứ biên bản xét chọn ngày 10/5/2019 của Hội đồng thi đua khen thưởng, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn được các sinh viên trong Danh sach SV Lawrence S.Ting kính đề nghị ĐHQGHN xét duyệt để được nhận học bổng nói trên.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan