Chương trình học bổng Chính phủ du học tại Hung-Ga-Ri năm 2024

Ngày 21/11/2023, Bộ giáo dục và Đào tạo có công văn số 1935/TB-BGDĐT thông báo về chương trình “Học bổng Chính phủ du học tại Hung-Ga-Ri năm 2024”, cụ thể:

1. Tên chương trình: Chương trình học bổng đi học tại Hung-Ga-Ri diện Hiệp định năm 2024, tên chương trình phía Hung-Ga-Ri là “Stipendium Hungaricum Programme”;

2. Số lượng học bổng: Chính phủ Hung-Ga-Ri cấp 200 học bổng trình độ đại học, thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM), thạc sĩ (MA/MSc) và tiến sĩ;

3. Chỉ tiêu học bổng cho các ngành cũng như các thông tin về thời gian đào tạo, chế độ học bổng, đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển, mẫu hồ sơ đăng ký, quy trình xét tuyển ứng viên và các thông tin liên quan khác: Xem trong Thông báo số 1935/TB-BGDĐT gửi kèm văn bản này (đính kèm);

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ giấy: ngày 12 tháng 01 năm 2024 và hồ sơ trực tuyến: ngày 15 tháng 01 năm 2024.

Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan