Kiểm tra thông tin SV trong danh sách dữ liệu xét học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2021-2022

   Ngày 17/11/2021, Nhà trường đã thông báo về việc thực hiện việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kì I năm học 2021-2022. https://uet.vnu.edu.vn/sinh-vien-kiem-tra-thong-tin-ca-nhan-trong-ds-du-dieu-kien-xet-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap/
    Phòng CTSV xin cập nhật các Danh sách Điểm, ĐRL hệ chuẩn_ xét điểm từ 2.5Điểm, ĐRL hệ TT23_ xét điểm từ 3.2 sau khi phòng Đào tạo cập nhật điểm.
   Đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách.  
   Nếu có thắc mắc/đề nghị xin gửi về phòng công tác sinh viên theo địa chỉ hộp thư hangtt@vnu.edu.vn.
   Thời hạn cuối gửi thắc mắc/đề nghị là 09h ngày 08/12/2021.
   Nhà trường sẽ không giải quyết các hợp gửi về sau thời gian nói trên. 
   Từ ngày 09/12/2021, Nhà trường sẽ thực hiện việc áp kinh phí (trích 8% từ nguồn thu học phí) để xét học bổng cho sinh viên, tính theo khóa của từng ngành/chương trình đào tạo.

Bài viết liên quan