Cập nhật danh sách nộp hồ sơ miễn giảm học phí, học kỳ II năm học 2021-2022

   Hiện nay đã hết thời gian gian nộp hồ sơ MGHP HKII năm học 2021-2022.
   Phòng CTSV trường ĐHCN xin cập nhật danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ (tính đến ngày 01/3/2022) (đính kèm)
   Tiếp sau đây, phòng CTSV sẽ kính trình Ban Giám Hiệu và thực hiện theo trình tự công việc để ban hành Quyết định MGHP, sau khi có phê duyệt của Ban Giám Hiệu (bao gồm các hồ sơ ở danh sách 1 trong thông báo ngày 14/2/2022 và các hồ sơ mới nộp, được cập nhật ở thông báo này).
    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan