Các mẫu văn bản phục vụ bảo vệ luận văn thạc sĩ

       Văn bản biểu mẫu bao gồm: Đơn xin bảo vệ, nhận xét của cán bộ hướng dẫn, lý lịch khoa học, Mẫu thông tin luận văn luận án, Phiếu thanh toán tốt nghiệp, Công văn hướng dẫn bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt trong năm, Thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ tốt nghiệp và nhận bằng, Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ

Đơn xin bảo vệ luận văn

Nhận xét của cán bộ hướng dẫn

Lý lịch khoa học

Mẫu thông tin luận văn, luận án

Phiếu thanh toán tốt nghiệp

Thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ tốt nghiệp và cấp bằng

Yêu cầu trình bày LVTHS

Biên bản xác nhận chỉnh sửa luận văn

Bài viết liên quan