Thu học phí học lần đầu trong học kỳ II năm học 2022-2023 của Học viên cao học khóa QH-2020

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

   Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ, về việc ban hành Quy chế tạm thời  về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành Quy chế Đào tạo Thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

   Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-KHTC ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, quy định định mức học phí đào tạo sau đại học trong thời gian đào tạo kéo dài;

   Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, về việc điều chỉnh định mức học phí đào tạo sau đại học năm học 2022-2023;

   Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu học phí học lần đầu trong học kỳ II năm học 2022-2023, của các học viên cao học khóa QH-2020, Trường Đại học Công nghệ, chi tiết như Danh sách.

Bài viết liên quan