Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2018-2019

      Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1), năm học 2018-2019”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng.

1. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 27/08/2018 – 04/11/2018.

      Thời gian thi từ 05/11/2018 – 11/11/2018

      Thời gian đăng ký môn học từ ngày 17/8/2018 – 25/8/2018

Thời gian điều chỉnh đăng kí học từ ngày 27/08/2018 – 02/09/2018

      2. Khi thực hiện nếu giảng viên có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với chuyên viên Lê Ngọc Thạch, Phòng Đào tạo (024.37547810, email: thachln@vnu.edu.vn).

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan