Quyết định miễn học và công nhận điểm các học phần cho sinh viên Nguyễn Như Thạo

     Trường Đại học Công nghệ đã ban hành Quyết định số: 957/QĐ-ĐT ngày 10/10/2017 đồng ý miễn học và công nhận điểm các học phần cho sinh viên Nguyễn Như Thạo, sinh ngày 26/02/1998, mã số sinh viên 17020423, hiện đang sinh hoạt tại lớp QH-2017-I/CQ-I-ME3 đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử chương trình đào tạo chuẩn.

DANH SÁCH MÔN HỌC ĐƯỢC MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM 

TT  Mã học phần Tên học phần TC Điểm quy đổi Học kỳ được công nhận điểm Ghi chú
Hệ 10 Hệ chữ
1 FLF2101 Tiếng Anh cơ sở 1 4 7.2 B HKI 2017-2018  
2 MNS1052 Khoa học quản lý đại cương 2 7.7 B

HKI 2017-2018

 
3 FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2 5 5.4 D+ HKI 2017-2018  
4 PHY1103 Điện và Quang 3 9.3 A+ HKI 2017-2018

 

Bài viết liên quan