Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

    Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2035, Trường Đại học Công nghệ (Trường ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 gồm: 02 Phó Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin; 01 Phó Giáo sư ngành Điện tử và 02 Phó Giáo sư ngành Vật lý.

   Các nhà khoa học đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh tại Trường ĐHCN nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm tại Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 19/4/2022.

   Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo quy định tại Điều 26, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan