Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017

       Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017 của các lớp đại học hệ chính quy, đề nghị
       Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Đề nghị giảng viên:

       + Thực hiện công tác ra đề, hoàn thiện điểm môn học, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và Quy chế đào tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Tham gia coi thi và trực đề.

      Yêu cầu sinh viên: Có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải trình Thẻ sinh viên mới được dự thi.

        Viết tắt: LMH →Lớp môn học, SS → Sĩ số, TC → Số tín chỉ, PT  → Phòng thi, CT → Số cán bộ coi thi, HTT → Hình thức thi, VĐ → Thi vấn đáp, (để trống là thi viết).

Giờ

Thứ Ngày Mã LHP Học phần TC Giảng Viên SS PT CT Giảng đường HTT
14h00 2 18/09/2017 INT1006 1 Tin học cơ sở 4 3 TS. Ngô Thị Duyên 1 1 0 307-E3
1 1 0
17h00 3 19/09/2017 INT1050 1 Toán học rời rạc 4 TS. Lê Phê Đô 1 1 0 303-G2
1 1 0
08h00 4 20/09/2017 EMA 2017 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật 2 TS.Nguyễn Hoàng Quân 2 1 0 311-G2
2 1 0
08h00 5 21/09/2017 PHY1103 2 Nhập môn Cơ điện tử 3 ThS.Hoàng Văn Mạnh 4 1 0 311-G2  VĐ
4 1 0
08h00 6 22/09/2017 INE1050 1 Cơ học môi trường liên tục 4 PGS.TS.Đặng Thế Ba 1 1 0 311-G2
1 1 0
15h00 6 22/09/2017 PHY1102 9 Quang học 2 ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng 1 1 0 1.1-E4
15h00 6 22/09/2017 MAT1101 2 Xác suất thống kê 3 TS. Đặng Thanh Hải 1 1 0 319-E3
2 2 0
16h00 6 22/09/2017 INT2202 1 Lập trình nâng cao 3 TS. Nguyễn Văn Vinh 1 1 0 315-E3
1 1 0
17h00 7 23/09/2017 INT2203 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 TS. Ma Thị Châu 1 1 0 207-G2
1 1

0

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan