Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2019-2020

    Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Lịch thi kỳ thi phụ HK II và học kỳ phụ, năm học 2019-2020 của các lớp đại học hệ chính quy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

    Đề nghị giảng viên:

   + Thực hiện công tác ra đề, hoàn thiện điểm học phần, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và Quy chế đào tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

   + Tham gia coi thi và trực đề.

   Yêu cầu sinh viên: Có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải trình Thẻ sinh viên mới được dự thi.

    Viết tắt: LHP – Lớp học phần, SS – Sĩ số, TC – Số tín chỉ, PT – Phòng thi, CT – Số cán bộ coi thi, HTT – Hình thức thi, VĐ – Thi vấn đáp, HTĐHP – Hoàn tiện điểm học phần, (để trống là thi viết).

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan