Làm Bản tường trình đối với SV có kết quả học tập không tốt (lần 1)

    Ngày 16/02/2023, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 45/ĐTvề việc xử lý học vụ năm học 2022-2023 của các sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ, không tương tác học, bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt.

    Nhà trường đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo, trước 16h30, thứ Hai ngày 27/03/2023 phải nộp bản tường trình (mẫu đơn) có xác nhận của Cố vấn học tập và gia đình về  phòng Công tác sinh viên (104 – E3), nêu rõ lý do vì sao không đi học, còn nợ nhiều tín chỉ hoặc còn nợ học phí.

     Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không gửi phản hồi về Nhà trường thì sẽ bị đưa vào danh sách buộc thôi học vì tự ý bỏ học và không tương tác với Nhà trường.

       Kính đề nghị các ban chủ nhiệm Khoa, Viện chỉ đạo Cố vấn học tập làm việc với các sinh viên và thông tin đến gia đình sinh viên có tên trong Danh sách thực hiện các nội dung của thông báo và gửi kết quả tổng hợp về Phòng Công tác sinh viên theo thời hạn như trên.

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan