KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2021 TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

   Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ đã có 3 phiên họp làm việc với sự tham dự của 09 thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, chủ trì các phiên họp: phiên họp xét hồ sơ ngày 21/11/2021 (09/09 thành viên Hội đồng tham dự), phiên họp nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm ngày 27/7/2021 (09/09 thành viên Hội đồng tham dự). Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên, nghe báo cáo kết quả thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh và đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên, Hội đồng đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, kết quả như sau:

1. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh GS được xét tại Hội đồng là 01 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả
1 Trần Xuân Tú 19/09/1977 Nam PGS.TS Điện tử Viện CNTT, ĐHQGHN

Đạt

2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

  • Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng là 05 người.
  • Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và đã được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 04 người, kết quả như sau:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả
1. Trần Trọng Hiếu 04/11/1978 Nam TS CNTT Khoa CNTT, Trường ĐHCN Đạt
2. Trần Cao Quyền 28/03/1976 Nam TS Điện tử Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt
3. Hoàng Văn Xiêm 20/11/1986 Nam TS Điện tử Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt
4. Đinh Thị Thái Mai 07/07/1983 Nữ TS Điện tử Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN Đạt
  • Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm là 01 người, kết quả như sau:
TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Ngành Nơi làm việc Kết quả Lý do không đạt
1. Nguyễn Đình Lãm 01/02/1977 Nam TS Vật lý Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN

Không đạt

Hồ sơ chưa đủ điều kiện cần:

– Về giảng dạy thiếu trắng 03 năm đầu.

– Không đủ điều kiện để được xét bù theo quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

   Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ xin thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết.

   Các ý kiến đóng góp hoặc khiếu nại về kết luận nói trên xin gửi bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng – GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ và Thư ký Hội đồng – PGS.TS. Nguyễn Phương Thái.

   Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan