Kết quả đăng ký học học kỳ phụ năm học 2019-2020 (đợt 3)

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

1. Lớp học phần điều chỉnh lịch học và giảng viên:

Lớp HP Học phần TC TKB đã thông báo TKB điều chỉnh Ghi chú
Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường  
INT1008 30 Nhập môn lập trình 3 TS. Ma Thị Châu 3 8-11 101-G2 TS. Ma Thị Châu 3 8-11 3-G3 CL
INT1008 30 Nhập môn lập trình 3 CN. Nguyễn Tuấn Anh 5 2-5 PM201-G2 CN. Triệu Hoàng An 5 2-5 PM201-G2 N1
6 2-5 PM201-G2 6 2-5 PM201-G2 N1
HIS1002 40 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 3 2-5 207-GĐ3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 3 2-5 101-G2 CL
3 7-10 207-GĐ3 3 7-10 103-G2 CL
HIS1002 41 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 TS. Nguyễn Thị Thìn 7 2-5 3-G3  

TS. Nguyễn Thị Thìn

7 2-5 103-G2 CL
7 7-10 3-G3 7 7-10 103-G2 CL
HIS1002 30 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 ThS. Lê Thị Thùy Linh 5 1-4 301-G2 ThS. Lê Thị Thùy Linh 5 1-4 3-G3 CL
POL1001 31 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 7 1-5 103-G2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 7 1-5 3-G3 CL
POL1001 40 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 4 7-11 207-GĐ3 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 4 7-11 303-G2 CL

2. Lớp học phần tách lớp, nhóm thực hành/bài tập, lịch học cụ thể như sau:

Lớp HP Học phần TC Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường Ghi chú
HIS1001 41 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 TS. Phạm Thị Thùy 2 7-11 303-G2 CL

     3. Danh sách sinh viên theo các lớp học phần, nhóm bài/thực hành

     Nếu có đề nghị, sinh viên phản hồi với chuyên viên Nguyễn Thị Huế, P.ĐT (( 024.3754 7865, * nthue153@vnu.edu.vn) từ ngày 15/07/2020 ÷ 17/07/2020./.  

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan