Kết quả đăng ký học của sinh viên đầu học kỳ 2 năm học 2023-2024

Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo:

1. Danh sách lớp học phần (LHP) bị hủy: (kèm theo)

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký học ở các LHP bị hủy có thể đăng ký học bổ sung trên Cổng thông tin đào tạo tại https://dangkyhoc.vnu.edu.vn/ trong 2 tuần đầu học kỳ (từ 29/01/2024 ÷ 04/02/2024 và từ 19/02/2024 ÷ 25/02/2024).

2. Điều chỉnh thông tin Thời khóa biểu đã công bố theo công văn số 105/ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2024: (kèm theo)

3. Các lớp học phần thực tập mở bổ sung

Mã lớp học phần Học phần TC Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết Giảng đường Nhóm
INT3508 1 Thực tập chuyên ngành 3 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL
INT4003 1 Thực tập doanh nghiệp Nhật Bản 3 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL
INT4002 20 Thực tập doanh nghiệp 3 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL

Ghi chú: Các LHP thực tập này chỉ dành cho sinh viên khóa QH-2020-I/CQ trở về trước. Sinh viên đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo trong 2 tuần đầu học kỳ và thực hiện học phần theo hướng dẫn của khoa chuyên môn.

4. Đính chính thông tin lớp học phần

PĐT thông báo đính chính thông tin mã học phần và ngôn ngữ giảng dạy của một số LHP dành cho sinh viên chất lượng cao khóa K67 trong thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023 – 2024 như sau:

Thông tin đã thông báo Thông tin đính chính
Mã HP Mã LHP Tên HP TC Ngôn ngữ giảng dạy Mã HP Mã LHP Tên HP TC Ngôn ngữ giảng dạy
INT2208 INT2208 20 Công nghệ phần mềm 3 Tiếng Việt INT2208E INT2208E 20 Công nghệ phần mềm 3 Tiếng Anh
ELT2041 ELT2041 20 Điện tử số 3 Tiếng Việt ELT2041E ELT2041E 20 Điện tử số 3 Tiếng Anh
ELT2041 ELT2041 21 Điện tử số 3 Tiếng Việt ELT2041E ELT2041E 21 Điện tử số 3 Tiếng Anh
ELT3212 ELT3212 20 Mạng truyền thông máy tính 1 3 Tiếng Việt ELT3046E ELT3046E 20 Mạng truyền thông máy tính 1 3 Tiếng Anh
ELT3212 ELT3212 21 Mạng truyền thông máy tính 1 3 Tiếng Việt ELT3046E ELT3046E 21 Mạng truyền thông máy tính 1 3 Tiếng Anh
INT2214 INT2214 20 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Việt INT2214 INT2214 20 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Anh
INT2214 INT2214 21 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Việt INT2214 INT2214 21 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Anh
INT2214 INT2214 22 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Việt INT2214 INT2214 22 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Anh
INT2214 INT2214 23 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Việt INT2214 INT2214 23 Nguyên lý hệ điều hành 4 Tiếng Anh
ELT3144 ELT3144 20 Xử lý tín hiệu số 4 Tiếng Việt ELT3144E ELT3144E 20 Xử lý tín hiệu số 4 Tiếng Anh
ELT3144 ELT3144 21 Xử lý tín hiệu số 4 Tiếng Việt ELT3144E ELT3144E 21 Xử lý tín hiệu số 4 Tiếng Anh

5. Thời gian học các lớp Giáo dục thể chất

Các lớp học phần Giáo dục thể chất: bắt đầu học từ tuần 2 của học kỳ (từ ngày 19/02/2024).

6. Kết quả đăng ký học

Sinh viên tra cứu kết quả đăng ký học tại địa chỉ: http://112.137.129.87/qldt/ http://dangkyhoc.vnu.edu.vn

Lưu ý:

– Truy cập vào hệ thống Website môn học để nhận thông báo và học liệu (nếu có) trước mỗi buổi học;

– Trong 2 tuần đầu học kỳ (từ 29/01/2024 ÷ 04/02/2024 và từ 19/02/2024 ÷ 25/02/2024), sinh viên được phép đăng ký những học phần muốn học thêm hoặc đăng ký đổi sang lớp học phần khác, bằng cách thao tác trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo, địa chỉ: http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/.

Nếu gặp vướng mắc sinh viên liên hệ với PĐT tại P.105-E3 (trong giờ hành chính) hoặc qua các kênh sau để hỗ trợ giải quyết:

– Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn;

– Hotline: 024 3202 6858.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan