Hỗ trợ cho sinh viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2024

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Nghị quyết số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ, về việc ban hành Quy chế tạm thời  về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;

Căn cứ Tờ trình ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Phòng Công tác sinh viên và Phòng Kế hoạch tài chính, về việc xin kinh phí hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận dịp Tết Nguyên đán 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ các sinh viên Trường Đại học Công nghệ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 (Danh sách).

Điều 2. Tổng số tiền hỗ trợ cho 70 sinh viên là 105,000,000đ (Một trăm linh năm triệu đồng).

Nguồn chi:

+ Kinh phí từ nguồn hợp tác với Nissan (năm 2021-2022: 5,500,000đ; năm 2022-2023 đợt 1: 3,500,000đ; đợt 2: 13,500,000đ) và với World Quant (năm 2022: 5,000,000đ), tổng kinh phí: 27,500,000đ (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Kinh phí nhà trường hỗ trợ: 77,500,000đ (Bảy mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Điều 3. Các Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công tác Sinh viên, Kế hoạch – Tài chính, các sinh viên có tên ở Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bài viết liên quan