Hoàn trả kinh phí cho người học đã tốt nghiệp, đã thôi học, đang ngừng học

    Căn cứ Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ và Công văn số 1010 ngày 22/3/2023 của ĐHQGHN về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, Nhà trường thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và hoàn trả học phí còn dư (nếu có) cho người học. Đề nghị người học có tên trong Danh sách xác nhận thông tin chuyển khoản theo DS hoặc cung cấp số tài khoản ngân hàng do người học là chủ tài khoản để Nhà trường làm thủ tục thanh toán trước ngày 22/4/2023.
    Hộp thư tiếp nhận thông tin: hangtt@vnu.edu.vn.
   Sau thời gian trên, nếu người học không cung cấp số tài khoản, nhà trường sẽ xử lý số học phí còn dư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
    Trân trọng!

Bài viết liên quan