Điều chỉnh lịch thi học kỳ I, năm học 2017-2018 bậc đại học (lần 1)

     Căn cứ vào đề nghị của Giảng viên và sinh viên, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ I, năm học 2017-2018 đã thông báo ngày 10/11/2017 như sau:

LHP

Học phần Giảng viên Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh
Giờ Thứ Ngày thi HTT Giờ Thứ Ngày

thi

HTT
ELT

2028 1

Chuyên nghiệp trong công nghệ TS. Hoàng Văn Xiêm 14h00 5 28/12/2017 301-G2 14h00 4 03/01/2018 (103,301,303)-G2  
ELT

3063 2

Mô hình hóa và mô phỏng mạng TS.Nguyễn Nam Hoàng           08h00 6 05/01/2018 309-GĐ2
ELT

3056 1

Truyền thông vô tuyến TS.Đinh Triều Dương 08h00 4 20/12/2017 705-E1   08h00 2 25/12/2017 (301,302)-GĐ2  
ELT

3089 1

Lý thuyết và kỹ thuật anten TS.Trần Thị Thuý Quỳnh 14h00 4 03/01/2018 (304,305)-GĐ2   14h00 4 03/01/2018 304-GĐ2
INT

3403 1

Đồ họa máy tính TS.Ma Thị Châu 08h00 4 27/12/2017 (304,308)-G2   14h00 4 27/12/2017 (301,303)-G2  

Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo .

Bài viết liên quan