Điều chỉnh Lịch thi Đợt 2 Học kỳ I, năm học 2022-2023 của bậc đại học

   Căn cứ vào đề nghị của Giảng viên, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh Lịch thi Đợt 2 Học kỳ I, năm học 2022-2023 đã thông báo ngày 11/11/2022 như sau:

Học phần  Giảng viên Mã LHP Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh
Giờ Ngày Giảng đường HTT Giờ Ngày Giảng đường HTT
An toàn và an ninh mạng TS. Nguyễn Đại Thọ INT3307 20   20/12/2022   HTĐHP 08h00 26/12/2022 301-GĐ2,
302-GĐ2, 303-GĐ2
TL
An toàn và an ninh mạng TS. Nguyễn Đại Thọ INT3307E 40   20/12/2022   HTĐHP 08h00 26/12/2022 307-GĐ2, 308-GĐ2 TL
An toàn và an ninh mạng TS. Nguyễn Đại Thọ INT3307E 41   20/12/2022   HTĐHP 08h00 26/12/2022 309-GĐ2 TL
An toàn lao động TS. Lê Văn Tuân CTE3009 10 13h00 15/12/2022 301-GĐ2,
302-GĐ2
TL       HTĐHP
An toàn lao động TS. Lê Văn Tuân CTE3009 11 13h00 15/12/2022 303-GĐ2,
304-GĐ2
TL       HTĐHP
Cơ lý thuyết PGS.TS. Đào Như Mai RBE3001 20 13h00 05/01/2023 301-GĐ2 08h00 13/12/2022 312-GĐ2
Cơ sở quản lý năng lượng ThS. Nguyễn Thanh Tùng EET2011 20 15h30 24/12/2022 101-G2,
107-G2
TL 15h30 24/12/2022 101-G2
Chuẩn kỹ năng của CNTT TS. Dương Lê Minh
CN. Nguyễn Hoàng Minh Công
INT3510 20 08h00 07/01/2023 PM207-G2,
PM208-G2
TTM 13h00 03/01/2023 PM201-G2,
PM202-G2
TTM
Giải thuật cho robot thông minh TS. Trương Xuân Tùng RBE3047 20 13h00 24/12/2022 308-GĐ2 TL 13h00 24/12/2022 308-GĐ2
Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Lê Hồng Hải INT1007 48 15h30 06/01/2023 PM207-G2 TTM 15h30 06/01/2023 PM401-E5,
PM402-E5
TTM
Giới thiệu về Công nghệ thông tin TS. Ngô Thị Duyên INT1007 46 15h30 06/01/2023 PM401-E5,
PM402-E5
TTM 13h00 07/01/2023 PM201-G2,
PM202-G2
TTM
Hệ sinh thái nông nghiệp và nông nghiệp bền vững TS. Phạm Châu Thùy
 TS. Chu Đức Hà
AGT3013 1 08h00 24/12/2022 302-GĐ2 08h00 24/12/2022 302-GĐ2,
303-GĐ2
TL
Hệ thống kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo
 TS. Vũ Thị Huyền
AGT3017 1 08h00 20/12/2022 310-GĐ2 08h00 20/12/2022 310-GĐ2,
312-GĐ2
TL
Khoa học quản lý đại cương TS. Tạ Thị Bích Ngọc MNS1052 20 15h30 16/12/2022 303-GĐ2,
304-GĐ2
TL 13h00 16/12/2022 PM201-G2,
PM202-G2
TTM
Khoa học quản lý đại cương TS. Bùi Trang Hương MNS1052 21 15h30 16/12/2022 310-GĐ2,
313-GĐ2
TL 13h00 16/12/2022 PM207-G2,
PM208-G2
TTM
Khoa học quản lý đại cương TS. Bùi Trang Hương MNS1052 42 15h30 28/12/2022 301a-G2,
301b-G2
TL 15h30 28/12/2022 PM207-G2,
PM208-G2
TTM
Khoa học quản lý đại cương TS. Bùi Trang Hương MNS1052 43 15h30 28/12/2022 101-G2,
107-G2
TL 15h30 28/12/2022 PM401-E5,
PM402-E5
TTM
Khoa học quản lý đại cương TS. Tạ Thị Bích Ngọc MNS1052 40 15h30 28/12/2022 3a-G3,
3b-G3
TL 15h30 28/12/2022 PM307-G2,
PM313-G2
TTM
Khí tượng nông nghiệp và biến đổi khí hậu PGS.TS. Dương Văn Khảm
 TS. Phạm Châu Thùy
 TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
AGT2008 1 08h00 29/12/2022 107-G2 08h00 29/12/2022 107-G2 TL
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm ThS. Nguyễn Thu Trang INT3117 20 15h30 26/12/2022 103-G2,
107-G2
TL       HTĐHP
Kỹ nghệ yêu cầu TS. Đặng Đức Hạnh INT3133 40 15h30 26/12/2022 PM201-G2,
PM202-G2
TTM 15h30 26/12/2022 309-GĐ2,
310-GĐ2
TL
Kỹ thuật thuỷ khí PGS. TS. Đặng Thế Ba EMA3116E 41 15h30 26/12/2022 308-GĐ2,
306-GĐ2
TL 15h30 26/12/2022 308-GĐ2,
304-GĐ2
TL
Lập trình nâng cao TS. Lê Quang Minh INT2215 10 08h00 27/12/2022 308-GĐ2       HTĐHP
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS.GVC. Nguyễn Thị Thu Hường HIS1001 20 08h00 15/12/2022 307-GĐ2,
3a-G3,
3b-G3
TL 08h00 15/12/2022 107-G2,
3a-G3,
3b-G3
TL
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ThS. Hồ Thị Liên Hương HIS1001 43 08h00 15/12/2022 107-G2 TL 08h00 15/12/2022 309-GĐ2 TL
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TS. Hồ Thành Tâm HIS1001 40 08h00 15/12/2022 309-GĐ2 TL 08h00 15/12/2022 103-G2 TL
Mạng truyền thông di động TS. Đinh Thị Thái Mai ELT3215 40 13h00 03/01/2023 PM304-G2 TTM 13h00 03/01/2023 103-G2 TL
Nhập môn lập trình ThS. Phan Hoàng Anh INT1008 21 13h00 04/01/2023 PM201-G2,
PM208-E5,
PM305-E5
TTM 08h00 27/12/2023 PM201-G2,
PM208-G2,
PM305-G2
TTM
Nhập môn lập trình ThS. Nguyễn Như Cường INT1008 22 13h00 04/01/2023 PM202-G2,
PM307-G2,
PM313-G2
TTM 08h00 27/12/2023 PM202-G2,
PM307-G2,
PM313-G2
TTM
Nhiệt động lực học kỹ thuật TS. Nguyễn Hoàng Quân EMA2038 10 13h00 20/12/2022 306-GĐ2,
307-GĐ2
TL 13h00 20/12/2022 306-GĐ2,
308-GĐ2
TL
Nguyên lý Marketing TS. Lê Thị Hải Hà BSA2002 41 15h30 16/12/2022 PM201-G2,
PM202-G2,
PM208-G2
TTM 08h00 13/12/2022 PM201-G2,
PM208-G2,
PM307-G2
TTM
Thiết kế mạch tích hợp số TS. Nguyễn Kiêm Hùng ELT3202 20 13h00 20/12/2022 107-G2 08h00 20/12/2022 307-GĐ2
Thực hành phát triển phần mềm ThS. Mai Thanh Minh INT3139 20 15h30 29/12/2022 103-G2,
107-G2
TL       HTĐHP
Thực hành an ninh mạng TS. Nguyễn Đại Thọ INT3317 20 13h00 13/12/2022 302-GĐ2 TL 13h00 12/12/2022 PM208-G2 TTM
Truyền thông số và mã hóa TS. Lê Trần Mạnh ELT3057 20 15h30 20/12/2022 303-GĐ2,
307-GĐ2
TL 15h30 20/12/2022 303-GĐ2,
304-GĐ2
TL
Ứng dụng máy tính trong đo lường và điều khiển TS. Hoàng Văn Mạnh EMA3071 20 08h00 13/12/2022 107-GĐ3 08h00 13/12/2022 107-G2
Vật lý hiện đại PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải PHY1105 40 08h00 13/12/2022 310-GĐ2 TL 08h00 17/12/2022 306-GĐ2

   Viết tắt: HTT – Hình thức thi, TTM – Thi trên máy, VĐ – Thi vấn đáp, TL – Tự luận, HTĐHP – Hoàn thiện điểm học phần, LHP – Lớp Học Phần.

   Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan