Đề nghị xác nhận thông tin sinh viên khóa QH-2015-I/CQ

       Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trường Đại học Công nghệ triển khai hoàn thiện các thủ tục cuối khóa đối với sinh viên Khóa QH-2015-I/CQ. Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghệ gửi đến các đơn vị và toàn thể các bạn sinh viên khóa QH-2015-I/CQ Danh sách SV thuộc khóa K60 và đề nghị:

        Các bạn sinh viên rà soát lại toàn bộ thông tin về Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, lớp.

       Nếu sinh viên nào có thông tin sai/ thay đổi thông tin so với danh sách nhà trường gửi thì sinh viên liên hệ trưc tiếp với phòng Công tác sinh viên để làm thủ tục xác thực và điều chỉnh, còn nếu sinh viên nào không phản hồi lại thì coi như thông tin đúng và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin của mình trong danh sách của Nhà trường gửi. Thông tin phản hồi trước ngày thứ sáu 12/04/2019.

        Sau ngày 12/04/2019, nếu sinh viên nào không phản hồi lại thì coi như Thông tin sinh viên trong Danh sách là hoàn toàn đúng.

Trân trọng thông báo.

         

Bài viết liên quan