Danh sách SV được tham gia kỳ thi phụ, học kỳ II (đợt 3) và học kỳ phụ năm học 2020-2021

   Căn cứ theo biên bản xử lý tại phòng thi, đơnvà hồ sơ minh chứng của sinh viên xin hoãn thi, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được tham gia kỳ thi phụ học kỳ II (đợt 3) và học kỳ phụ năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Học kỳ phụ, năm học 2020-2021

2. Học kỳ II năm học 2020-2021 (thi đợt 3)

    Trân trọng thông báo. 

Bài viết liên quan