Danh sách sinh viên K68 tham gia Tiến trình đào tạo tích cực

Sau quá trình tuyển chọn và phỏng vấn để lựa chọn danh sách sinh viên tham gia lớp tiến trình tích cực năm 2023, Viện Trí tuệ nhân tạo thông báo danh sách sinh viên K68 tham gia tiến trình đào tạo tích cực (danh sách kèm theo).

Bài viết liên quan