Danh sách đề xuất tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở – Trường Đại học Công nghệ

     Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

     Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

      Thực hiện Thông báo số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019,

      Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

      Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ đã làm việc và đề xuất các thành viên có tên sau đây tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ năm 2019:

TT Họ và tên Học hàm học vị Ngành
1 Bạch Gia Dương GS. TS Vật lý
2 Nguyễn Năng Định GS. TS Vật lý
3 Nguyễn Đình Đức GS.TSKH Cơ Học
4 Nguyễn Hữu Đức GS. TS Vật lý
5 Nguyễn Thanh Thủy GS. TS

               Công nghệ thông tin               

6 Nguyễn Việt Hà PGS.TS Tin học
7 Phan Xuân Hiếu PGS. TS          Công nghệ thông tin 
8 Phạm Bảo Sơn PGS.TS          Công nghệ thông tin 
9 Nguyễn Phương Thái PGS. TS          Công nghệ thông tin 
10 Phạm Đức Thắng PGS. TS Vật lý
11 Phạm Mạnh Thắng PGS.TS Tự động hóa
12 Trương Ninh Thuận PGS. TS          Công nghệ thông tin 
13 Nguyễn Đình Việt PGS. TS Tin học
14 Lê Sỹ Vinh PGS.TS Công nghệ thông tin 

(UET-News)

Bài viết liên quan