Chuyển đổi và công nhận sinh viên thuộc chương trình đào tạo công nghệ thông tin chất lượng cao năm học 2022-2023

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
    Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ;
   Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội”;
   Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 07/09/2022 của Hội đồng xét tuyển và chuyển đổi sinh viên đại học hệ chính quy thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2022-2023 được thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-ĐT ngày 04/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;
    Căn cứ đơn xin chuyển chương trình đào tạo của sinh viên;
    Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
                                                                                                           QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Chuyển đổi 04 sinh viên của các khóa QH-2020-I/CQ và QH-2021-I/CQ (Danh sách) thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao sang học chương trình đào tạo chuẩn ngành Công nghệ Thông tin từ học kỳ I năm học 2022-2023.
  Điều 2. Bổ sung 03 sinh viên của khóa QH-2021-I/CQ (Danh sách) thuộc chương trình đào tạo chuẩn vào học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin từ học kỳ I năm học 2022-2023.
   Điều 3. Phê duyệt Danh sách 140 sinh viên (Danh sách) thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thông tin từ học kỳ I năm học 2022-2023 của các khóa QH-2019-I/CQ, QH-2020-I/CQ và QH-2021-I/CQ.

Bài viết liên quan