Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 150 tín chỉ

– Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kỹ năng bổ trợ): 21 tín chỉ

– Khối kiến thức theo lĩnh vực: 19 tín chỉ

– Khối kiến thức theo khối ngành: 10 tín chỉ

– Khối kiến thức theo nhóm ngành: 31 tín chỉ

– Khối kiến thức ngành: 69 tín chỉ

+ Các học phần bắt buộc: 38 tín chỉ

+ Các học phần lựa chọn theo định hướng: 12/24 tín chỉ

+ Các học phần bổ trợ: 06 tín chỉ

+ Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 13 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo

STT Mã học phần Học phần

(ghi bằng tiếng Việt và
tiếng Anh)

Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã số
học phần tiên quyết
Lí thuyết Thực hành Tự học
I Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, kỹ năng bổ trợ) 21        
1                                 PHI1006 Triết học Mác – Lênin

Marxist-Leninist Philosophy

3 30 15    
2                                 PEC1008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Marx-Lenin Political Economy

2

 

20 10   PHI1006
3                                 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Scientific Socialism

2 30      
4                                 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party

2 20 10    
5                                 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh’s Ideology

2 20 10    
6                                 FLF1107 Tiếng Anh B1

English B1

5 20 35 20  
7                                 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 20 5 5  
8                                 INT1009 Tin học cơ sở

Introduction to Informatics

3 15 30    
9                                   Kỹ năng bổ trợ

Soft skills

3        
10                               Giáo dục thể chất

Physical Education

4        
11                               Giáo dục quốc phòng – an ninh

National Defence Education

8        
 II Khối kiến thức theo lĩnh vực 19        
12                             MAT1093 Đại số

Algebra

4 30 30    
13                             MAT1041 Giải tích 1

Calculus 1

4 30 30    
14                             MAT1042 Giải tích 2

Calculus 2

4 30 30   MAT1041
15                             EPN1095 Vật lý đại cương 1

General Physics 1

2 30      
16                             EPN1096 Vật lý đại cương 2

General Physics 2

2 30     EPN1095
17                             INT1008 Nhập môn lập trình

Introduction to Programming

3 20 25    
III Khối kiến thức theo khối ngành 10        
18                             ELT2035 Tín hiệu và hệ thống

Signals and systems

3 45     MAT1041
19                             INT2210 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data structure and algorithms

4 45 15   INT1008
20                             MAT1101 Xác suất thống kê

Probability and Statistics

3 30 15   MAT1041
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 31        
21                             ELT1007 Nhập môn kỹ thuật công nghệ

Introduction to Engineering and Technology

2 15 15    
22                             ELT2032 Linh kiện điện tử

Electronic Devices

3 45      
23                             ELT2030 Kỹ thuật điện

Electrical Engineering

3 45      
24                             ELT2040 Điện tử tương tự

Analog Electronics

3 45     ELT2030
25                             ELT2041 Điện tử số

Digital Electronics

3 45      
26                             ELT3102 Thực tập điện tử tương tự

Analog Electronics Lab

2   30   ELT2040
27                             ELT3103 Thực tập điện tử số

Digital Electronics  Lab

2   30   ELT2041
28                             ELT3144 Xử lý tín hiệu số

Digital Signal Processing

4 45 15   ELT2035
29                             ELT3051 Kỹ thuật điều khiển

Control Engineering

3 45     ELT2035
30                             ELT3290 Thiết kế số và vi xử lý

Digital Design and Microprocessor

3 30 15   ELT2041
31                             ELT3240 Nhập môn hệ thống nhúng

Introduction to Embedded System

3 30 15   INT1008

ELT2041

V Khối kiến thức ngành 69        
V.1 Khối kiến thức ngành bắt buộc 38        
32                             ELT3296 Kỹ thuật lập trình nâng cao

Advanced Programming Techniques

3 30 15   INT1008
33                             INT2213 Mạng máy tính

Computer Network

4 45 15   INT1008
34                             INT2291 Nhập môn công nghệ phần mềm

Introduction to Software Engineering

3 30 15   INT1008
35                             INT2211 Cơ sở dữ liệu

Database

4 45 15    
36                             INT2214 Nguyên lý hệ điều hành

Principles of operating systems

4 60     INT2212
37                             AIT2004 Cơ sở trí tuệ nhân tạo

Foundation of Artificial Intelligence

3 30 15   INT2210
38                             ELT3047 Kiến trúc máy tính

Computer Architecture

3 45     INT1008

ELT3290

39                             ELT3297 Lập trình điều khiển thiết bị

Device driver programming

3 30 15   INT1008

INT2214

40                             ELT3207 Cơ sở đo lường và điều khiển số

Introduction to Measurement and Digital Control

3 30 15   ELT2041

ELT3051

41                             INT2204 Lập trình hướng đối tượng

Object-Oriented Programming

3 30 15   INT1008
42                             ELT3241 Các vấn đề hiện đại của Kỹ thuật Máy tính

Advanced Topics in Computer Engineering

2 15   15  
43                             ELT3298 Đồ án ngành Kỹ thuật máy tính 3     60  
V.2 Khối kiến thức ngành lựa chọn 12/24        
V.2.1 Định hướng chuyên sâu về Thiết kế vi mạch          
44                             ELT3203 Thiết kế mạch tích hợp tương tự

Analog integrated circuit design

3 30 15   ELT2040
45                             ELT3202 Thiết kế mạch tích hợp số

Digital integrated circuit design

3 30 15   ELT2041
46                             ELT3294 Cơ sở chế tạo, đóng gói linh kiện vi điện tử

Fundamentals of microelectronic fabrication and packaging

3 30 15    
47                             ELT3246 Lập trình DSP

DSP Programming

3 15 30   INT1008

ELT3144

48                             ELT3293 Công nghệ vi cơ điện tử

MEMS Technology

3 45      
49                             ELT3291 Thiết kế hệ thống nhúng trên chip

System-on-chip Design

3 30 15   ELT3240
50                             ELT3299 Công nghệ máy tính quang học

Photonic Computing

3 30 15   EPN1096

MAT1042

51                             AIT3017 Thiết kế phần cứng cho học sâu

Hardware Design for Deep Learning

3 30 15    
V.2.2 Định hướng chuyên sâu về Các hệ thống tính toán thông minh          
52                             ELT3244 IoT và ứng dụng

IoT and application

3 36 9    
53                             AIT3003 Khai phá và phân tích dữ liệu

Data mining and analytics

3 30 15   MAT1101

INT2210

54                             ELT3292 Điều khiển logic và PLC
Logic Control and PLC
3 30 15   ELT3051
55                             INT3405 Học máy

Machine Learning

3 45     MAT1101
56                             INT3412 Thị giác máy

Computer Vision

3 45     INT2210
57                             ELT3077 Hệ thống robot thông minh

Intelligent Robot Systems

3 36 9   ELT3051
58                             ELT3097 Lập trình cho thiết bị di động

Programming for Mobile Devices

3 30 15   INT1008
59                             ELT3231 Kỹ thuật xử lý và truyền thông đa phương tiện

Multimedia Processing and Communications

3 45      
V.2.3 Định hướng chuyên sâu về Công nghệ IoT          
63                             ELT3300 Nguyên lý truyền thông và mã hóa

Principles of communications and coding

3 45     MAT1011
64                             ELT3295 Mạng không dây

Wireless Network

3 36 9   INT2213
65                             ELT3244 IoT và ứng dụng

IoT and application

3 36 9    
66                             INT3319 Điện toán đám mây

Cloud computing

3 30 15   INT1008
67                             INT3306 Phát triển ứng dụng web

Web application development

3 30 15   INT2204

INT2211

68                             INT3307 An toàn và an ninh mạng

Network Security

3 39 6   INT2213
69                             INT3317 Thực hành an ninh mạng

Network security lab

3 15 30   INT2213
70                             ELT3097 Lập trình cho thiết bị di động

Programming for Mobile Devices

3 30 15   INT1008
V.3 Khối kiến thức bổ trợ 6        
71                             UET1002 Kỹ năng khởi nghiệp

Entrepreneurship

2 30      
72                             INT3103 Tối ưu hóa

Optimization

3 45     INT1050
73                             PSY1050 Tâm lý học đại cương
General Psychology
2 26   4  
74                             INE1050 Kinh tế vi mô

Micro Economics

3 30 10 5  
75                             INE1051 Kinh tế vĩ mô

Macro Economics

3 30 10 5  
76                             HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam

Fundamentals of Vietnamese Culture

3 42 3    
77                             HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới

History of World Civilization

3 42 3    
V.4 Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 13        
72 ELT4001 Thực tập ngành Kỹ thuật máy tính

Computer Engineering Internship 

3   45    
73 ELT4068 Đồ án tốt nghiệp

Thesis

10     150  
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp          
74 ELT4007 Dự án ngành Kỹ thuật  máy tính (bắt buộc) 4     60  
75   6 tín chỉ từ danh sách các học phần tự chọn theo các định hướng mà sinh viên chưa học 6        
Tổng cộng 150        

Ghi chú:

  • Học phần Tiếng Anh B1 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, kết quả đánh giá các học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy
  • Học phần Kỹ năng bổ trợ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
  • 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.

Bài viết liên quan