Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàng không vũ trụ

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên ngành đào tạo:

+ Tên tiếng Việt: Công nghệ Hàng không Vũ trụ

+ Tên tiếng Anh: Aerospace Engineering

– Mã số ngành đào tạo: 7519001 (Ngành đào tạo thí điểm)

– Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

– Danh hiệu tốt nghiệp: Kĩ sư

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm

– Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tên tiếng Việt: Kỹ sư ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ

+ Tên tiếng Anh: The Degree of Engineer in Aerospace Engineering

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Chương trình Công nghệ Hàng không Vũ trụ đào tạo kỹ sư có các kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật như Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin và Điều khiển để có thể áp dụng thiết kế, chế tạo các thiết bị bay; khai thác, phát triển các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Hàng không Vũ trụ.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ, người học sau khi tốt nghiệp một số năm có khả năng:

  • [A1] Vận dụng kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc cơ bản, các kỹ thuật về Cơ khí, Điện tử, Công nghệ thông tin, Điều khiển để thiết kế, chế tạo, cung cấp các sản phẩm theo nhu cầu xã hội trong ngành Hàng không vũ trụ và các ngành có liên quan;
  • [A2] Thiết kế, chế tạo các thiết bị bay, vệ tinh, nghiên cứu kỹ thuật thăm dò không gian, công cụ và thiết bị viễn thông, viễn thám, các dịch vụ và các kỹ thuật liên quan khác;
  • [A3] Có ý thức phục vụ cộng đồng, ý thức về trách nhiệm xã hội, định hướng phát triển nghề nghiệp trong ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ hoặc các nghề nghiệp trong các ngành có liên quan.

3. Thông tin tuyển sinh: Theo Quy chế, Quy định về công tác tuyển sinh đại học hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Công nghệ.

Bài viết liên quan