04 Giáo sư Trường Đại học Công nghệ được bổ nhiệm tại 03 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

     Ngày 06 tháng 06 năm 2019 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Giáo sư Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh  của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có 03 Giáo sư được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch và 01 Giáo sư giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành, cụ thể như sau:

     GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN, nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ micro – nano được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức (đứng thứ hai, bên phải ảnh sang)

      GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

     GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ biển và môi trường, nguyên Chủ nhiệm Khoa học kỹ thuật và Tự động hóa được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học.

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

      GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

     Trong đó, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy và GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh cũng được bổ nhiệm là Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước Nhiệm kỳ 2018-2023.

      Trước đó, thực hiện Công văn số 70/HĐGSNN ngày 10/04/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành, Trường ĐHCN đã giới thiệu các GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức tham gia các Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành.Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có từ 7 – 15 thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên do Hội đồng giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu bổ nhiệm hàng năm. Hội đồng hoạt động theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồngGiáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ..

(UET-News) tổng hợp

Bài viết liên quan