Xử lý học vụ học kỳ II năm học 2018-2019

    Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 19/02/2019 của Hội đồng xử lý học vụ năm học 2018-2019 Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên có kết quả học tập diện phải xử lý học vụ như sau:

     Danh sách 1:  Danh sách sinh viên thuộc diện thôi học

     Danh sách 2:  Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ

     Danh sách 3:  Danh sách sinh viên bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt

    Sinh viên có tên trong các danh sách trên phải tham gia đầy đủ các buổi tư vấn về học tập do Khoa tổ chức (theo lịch cụ thể của từng Khoa) và nếu có ý kiến phản hồi thì làm đơn đề nghị Nhà trường xem xét. Đơn nộp tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104-E3) chậm nhất vào 16h00 Thứ năm ngày 28/02/2019.

    Đề nghị các Khoa thông báo, đôn đốc sinh viên có tên trong các Danh sách trên, thực hiện khẩn trương nội dung của thông báo này.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan