Văn bản về Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Công Nghệ

Báo cáo tổng kết hoạt động ĐBCL năm học 2011-2012. Xem chi tiết tại đây.

Kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2011-2012. Xem chi tiết tại đây.

Quyết định thành lập Ban thư ký và Các nhóm chuyên trách cho công tác tự đánh giá của Trường ĐHCN – ĐHQGHN. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHCN năm học 2012 – 2013. Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc thành lập hội đồng tự đánh giá trường đại học. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Ban thư ký và Các nhóm chuyên trách cho công tác tự đánh giá của Trường ĐHCN – ĐHQGHN. Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHCN. Xem chi tiết tại đây

Bài viết liên quan