Thời khóa biểu và danh sách lớp tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2017-2018 (giai đoạn 1)

       Căn cứ vào đơn đăng ký học và lịch giảng dạy cho sinh viên tại lớp tiếng Anh tăng cường (giai đoạn 1) do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trong học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu tiếng Anh tăng cường Danh sách sinh viên.

Lịch học được thực hiện từ thứ Hai, ngày 18/09/2017.

Trân trọng thông báo!

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ
1 07h00’ – 07h50’ 10’ 7 13h00’ – 13h50’ 10’ 12 19h00’ – 19h50’ 10’
2 08h00’ – 08h50’ 10’ 8 14h00’-¸ 14h50’ 10’ 13 20h00’ – 20h50’  
3 09h00’ – 09h50’ 10’ 9 15h00’ – 15h50’ 10’      
4 10h00’- 10h50’ 10’ 10 16h00’ – 16h50’ 10’      
5 11h00’-11h50’ 10’ 11 17h00’ – 17h50’ 10’      
6 12h00’ – 12h50’ 10’ 12 18h00’ – 18h50’ 10’      

      Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm.

Bài viết liên quan