Tham gia BHYT năm 2019

     Tiếp theo thông báo số 547/CTSV, ngày 30/10/2018 về việc triển khai tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm 2019, Nhà trường hướng dẫn cách thức nộp tiền tham gia BHYT bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại trường trong năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tham gia BHYT năm 2019

      Tất cả các sinh viên khoá K59, K60, K61, K62 đã nộp đơn kèm bản photo thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng tại Phòng Công tác sinh viên không phải nộp tiền tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường.

     Các sinh viên khoá K59, K60, K61, K62 (Danh sách SV tham gia BHYT) phải nộp tiền tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường, đồng thời sinh viên nào trong cột ghi chú có ghi “Chưa kê khai thông tin” thì phải thực hiện việc kê khai thông tin qua đường link đã được gửi đến email của sinh viên.

      Các sinh viên khoá K63 chưa tham gia BHYT đợt tháng 10/2018 do đã có thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng, nay có nhu cầu tham gia BHYT trong năm 2019 tại Trường thì đăng ký và nộp tiền trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước thứ Tư, ngày 05/12/2018.

2. Định mức tham gia BHYT năm 2019

     Nhà nước hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho đối tượng sinh viên là 30%, sinh viên phải nộp số tiền còn lại với định mức mỗi tháng theo công thức: mức lương cơ sở hiện tại x 4.5% x 70% x số tháng tham gia.

Như vậy, số tiền tham gia BHYT:

     + Đối với sinh viên Khoá K60, K61, K62 trong 12 tháng (giá trị thẻ từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019) của sinh viên là: (1.390.000đ x 4.5% x 70%)/tháng x 12 tháng = 525.420đ (năm trăm hai mươi lăm nghìn, bốn trăm hai mươi đồng./);

    + Đối với sinh viên lớp K59H, K59N trong 6 tháng (giá trị thẻ từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/06/2019) của sinh viên là: (1.390.000đ x 4.5% x 70%)/tháng x 06 tháng = 262.710đ (hai trăm sáu mươi hai nghìn, bảy trăm mười nghìn đồng./)

3. Phương thức, thời gian nộp tiền tham gia BHYT

     Sinh viên các khoá K59, K60, K61, K62 nộp tiền tham gia BHYT bắt buộc thông qua tài khoản BIDV mà Nhà trường đã mở cho sinh viên từ đầu khoá học trước Thứ Tư, ngày 05/12/2018.

      Sinh viên khoá K63 nộp tiền trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên như nội dung mục 1

      Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong thông báo để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không nộp tiền tham gia BHYT phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình, đồng thời sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

       Đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn tuyên truyền rộng rãi và đôn đốc sinh viên thực hiện các nội dung trong thông báo.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan