Phê duyệt Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên đại học hệ chính quy

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 

   Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Công nghệ được ban hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

   Căn cứ Biên bản họp ngày 20/04/2020 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ, học kỳ I năm học 2019-2020;

    Ngày 06/5/2020, Trường ĐH Công nghệ đã ban hành các Quyết định Phê duyệt Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên đại học hệ chính quy, có tên trong các danh sách HKI 1920_1.QĐ ĐRL Khoa CNTTHKI 1920_2.QĐ ĐRL Khoa ĐTVTHKI 1920_3.QĐ ĐRL Khoa CHKT&TĐHHKI 1920_4.QĐ ĐRL Khoa VLKT&CNNNHKI 1920_5.QĐ ĐRL Khoa CNNNHKI 1920_6.QĐ ĐRL BM XDGTHKI 1920_7.QĐ ĐRL Vien CNHKVT.

Bài viết liên quan