Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN năm 2022

STT

Nội dung công việc Thời gian
1. Hạn cuối cùng các ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Phòng Tổ chức cán bộ của Trường. 06/5
2. Hạn cuối cùng Nhà trường gửi hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN 20/5
3. Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (Hội đồng giáo sư nhà nước tổ chức). 01/6-15/6
4. Hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 30/6
5. Đọc thẩm định hồ sơ ứng viên 01/7-12/7
6. Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ và bỏ phiếu các ứng viên đủ điều kiện báo cáo 16/7
7. Ứng viên báo cáo và Hội đồng bỏ phiếu đánh giá các ứng viên đủ điều kiện công nhận chức danh 23/7
8. Công bố kết quả xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2022 của HĐGSCS;

Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng CDGSCS

25/7-09/8
9. Hạn cuối cùng HĐGSCS báo cáo kết quả xét công nhận, các văn bản, hồ sơ liên quan cho HĐGSNN 12/8

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐHCN

Bài viết liên quan