Kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo:

1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu

     Sinh viên đăng ký học ở các LHP bị hủy nói trên, có nguyện vọng đăng ký học bổ sung tự thao tác đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 17/9/2021.

2. Điều chỉnh Thời khóa biểu các lớp học phần HKI năm học 2021-2022.

      3. Các lớp học phần mở bổ sungSinh viên có nguyện vọng học tự thao tác đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 17/9/2021.

4. Kết quả đăng ký học

Sinh viên tra cứu kết quả đăng ký học tại địa chỉ:     http://112.137.129.87/qldt/

                                                                     hoặc      http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/dang-nhap

Nếu có vướng mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo qua các kênh sau để được hỗ trợ giải quyết:

– Qua phần mềm tiếp người học: https://hotro.uet.vnu.edu.vn/. (Tài khoản đăng nhập là email VNU)

– Gửi thư đến địa chỉ email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan