Kết quả bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020

    Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP  ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 4300/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020. Ngày 10/02/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Đại học Công nghệ đã họp và bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Kết quả Nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách đề nghị Hội đồng cấp ĐHQGHN xét duyệt cụ thể như sau:

STT Họ và tên Nhà giáo Đơn vị tín nhiệm
1. Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND
1 GS.TS. Nguyễn Năng Định Khoa VLKT&CNNN
2 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Khoa CNTT
2. Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT
1 PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn Khoa CNTT


Trân trọng thông báo./.   

Bài viết liên quan